top of page

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Raviminõustamine OÜ veebilehel raviminoustamine.ee  (edaspidi veebileht) ning teenuse osutamisel. Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).


Kliendi isikuandmete töötlemise osas on vastutav töötleja Raviminõustamine OÜ, registrikood 16267509, aadress Künka, Lombi küla Tartu vald Tartumaa 60516, e-post: info@raviminoustamine.ee.


Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.


Kasutades Raviminõustamine OÜ veebilehte ja teenuseid, olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Kehtiv alates 01.10.2021

Mõisted

Kliendid on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Raviminõustamine OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks infopäring kontakti lehel.


Teenused on kõik Raviminõustamine OÜ poolt pakutavad tooted ja teenused.


Isikuandmed on füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Isikuandmete töötlemine

Raviminõustamine OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid klientide isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:


kliendi nimi, kontaktnumber ja e-posti aadress – kliendi poolt infopäringu tegemisel.

Isikuandmete kasutamine

Raviminõustamine OÜ kasutab isikuandmeid:


Kliendi teenusele registreerimiseks ja teenuse osutamiseks, kliendiga suhtlemiseks;
kliendi e-posti aadressile teavituste ja teenuse tulemuste saatmiseks.


Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Raviminõustamine OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendipoolse vastava nõusolekuta.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Raviminõustamine OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Raviminõustamine OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus igal ajal:

avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@raviminoustamine.ee vastavasisuline sooviavaldus, mis on kinnitatud digiallkirjaga.

Kui Klient usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Eesmärgiga kindlustada privaatsustingimuste vastavus seadustele jätab Raviminõustamine OÜ endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja Klienti ette teatamata. Privaatsustingimused on uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@raviminoustamine.ee.

RAVIMINÕUSTAMINE OÜ     |     reg nr 16267509

+372 533 339 30

info@raviminoustamine.ee

Privaatsustingimused
Facebook:  Raviminõustamine

bottom of page